sztuki wizualne  wnźtrza publikacje  biografia  kontakt  linki partnerzy    strona g³ówna

 

 

Zajmuje siź fotografi±, grafik±, malarstwem i instalacj±, nauczyciel akademicki.

Urodzi³a siź 29.kwietnia 1973 roku w Toruniu. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy.

Ukończy³a Liceum Plastyczne w Bydgoszczy. W 2000 r. zdoby³a dyplom w pracowni prof. Wojciecha Bruszewskiego z plastyki intermedialnej oraz aneks z fotografii w pracowni prof. Zdzis³awa Mackiewicza na Wydziale Sztuk Piźknych Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika w Toruniu. W roku 2006 otrzyma³a dyplom Zwi±zku Polskich Artystów Fotografików.

W latach1999 – 2002  wspó³pracowa³a z TVP Oddzia³ w Bydgoszczy w zakresie realizacji grafiki komputerowej oraz oprawy plastycznej programów telewizyjnych. Od roku 2002 zarz±dza Centrum Artystycznym Eljazz w Bydgoszczy. Zajmuje siź dzia³alnoci± dydaktyczn±, kuratorsk± oraz teori± z zakresu sztuk wizualnych. Od roku 2005 jest wyk³adowc± Wyæszej Szko³y Gospodarki w Bydgoszczy, gdzie prowadzi zajźcia ze studentami Kulturoznawstwa oraz Architektury i Urbanistyki. Od roku 2008 pe³ni funkcjź wiceprezesa Stowarzyszenia Artystycznego Eljazz w Bydgoszczy, które organizuje miźdzynarodowe wydarzenia artystyczne: Bydgoszcz Jazz Festival oraz Europejsk± Akademiź Jazzu.

Jej prace znajduj± siź w zbiorach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

 

 Wykszta³cenie

1995-2000- UMK Toruń – Wydzia³ Sztuk Piźknych

  • Kierunek : Artystyczno- Pedagogiczny

  • Specjalizacja: Plastyka Intermedialna

  • Praca dyplomowa w pracowni intermedialnej prof. Wojciecha Bruszewskiego

  • Aneks do dyplomu w pracowni fotograficznej prof. Zdzis³awa Mackiewicza

  • Praca Magisterska pod kierunkiem dr Wies³awa Smuænego – temat: „Sztuka cia³a w fotografii  poszukuj±cej”.

1988-1993 - PLSP w Bydgoszczy – Specjalizacja: Wystawiennictwo

 

   

Udzia³ w wystawach:

 

 

 

 

 

 

  

·         1998 – Autoprezentacja – Piwnica pod Anio³em - Toruń

·         1998- Fotografia - Centrum Artystyczne Eljazz – Bydgoszcz

·         1999- III Przegl±d Fotografii Bydgoskiej – BWA Bydgoszcz

·         2000- „Zestaw 2000”- Galeria Fotografii Rynek – ¦widnica

·         2000- „Z nowym rokiem – nowym krokiem”- Grupa Nap³ocie- Mózg- Bydgoszcz

·         2000 - International Fotofestiwal Knokke Heist- Belgia

·         2000 - „Deformacje”- Eljazz”- Bydgoszcz

·         2000 - „Dyplom 2000” – Galeria Sztuki Wozownia – Toruń

·         2000 - „Cia³otwórcze” – Piwnica pod Anio³em –Toruń

·         2000 – „Cia³otwórcze” – Pracownia Multimediów UMK w Toruniu prowadzonej przez  Wojciecha Bruszewskiego – Galeria ON - Poznań

·         2001- „Fotografia bez przesz³oci”- Muzeum Historii Fotografii – Kraków

·         2001- „Dom”- Grupa Nap³ocie- Mózg- Bydgoszcz

·         2001- II Biennale Grafiki Studenckiej – Arsena³- Poznań

·         2001- „Zestaw 2001” -Galeria Fotografii Rynek – ¦widnica

·         2001- „Apator kocha Poloniź” -„Cia³otwórcze II”- Od Nowa –Toruń

·         2002- IV Przegl±d Fotografii Bydgoskiej – BWA Bydgoszcz

·         2002- „Nie bójmy siźæenady” – Grupa Nap³ocie- Mózg- Bydgoszcz

·         2002- „Cia³otwórcze”- Galeria ON - Poznań

·         2002- Apator kocha Poloniź”- akcja pod Muzeum Wyczó³kowskiego w Bydgoszczy

·         2002 –  Galeria Bezdomna w Stoczni Gdańskiej

·         2002 –„ Ca³oportret” – Galeria w klubie Odnowa w Toruniu

·         2002 – II Biennale Grafiki Studenckiej – Galeria Sztuki Wozownia – Toruń      

·         2003 – Galeia Bezdomna w Katowicach

·         2003 – Galeria Bezdomna w Hali Merinoteksu w Toruniu

·         2003 – „Amor kontra ekonom. Ja Ty, a gdzie my?” – Nap³ocie, Wieæa Cinień, Bydgoszcz

·         2003 – „Amor kontra ekonom. Ja Ty, a gdzie my?” – Nap³ocie, Festiwal fotografii, £ód¼

·         2003 – „Amor kontra ekonom. Ja Ty, a gdzie my?” – Nap³ocie, Centrum Broumov w ramach akcji Criss/Cross, Czechy

·         2003 – „Amor kontra ekonom. Ja Ty, a gdzie my?” – Nap³ocie, Wozownia, Toruń

·         2004 – „Czarny – bia³y. Szukaj kompromisu” – Nap³ocie, Kolektyw DeCentrum, Bia³ystok

·         2004 – „Czarny – bia³y. Szukaj kompromisu” – Nap³ocie, Ruiny Zamku Krzyæackiego, Przedzamcze – Toruń

·         2004 – „Czarny – bia³y. Szukaj kompromisu” – Nap³ocie, Centrum Dzia³ań plastycznych Akademia, Zamek, ¦iwcie nad Wis³±

·         2004 – „Czarny – bia³y. Szukaj kompromisu” – Nap³ocie, BWA, Bydgoszcz

·         2004 – „Maikäfer flieg”, KunstvereinGraz Regensburg, Städtische Galerie Regensburg, Niemcy

·         2004 – „V Przegl±d fotografii bydgoskiej“, BWA Bydgoszcz

·         2005 – „IV Biennale Fotografii – Polowanie na przedmioty” – „Jaka jeste?” Galeria Miejska Arsena³, „Uk³adanka” Stary Browar, Poznań

·         2005 – „Uk³adanka” – Patra, Wystawa organizowana przez BWA Bydgoszcz, Grecja

·         2006   „Jaka jeste” – Portret – Trzcianecki Dom Kultury – Trzcianka

·         2007 – „Obraz pozoru” – fotografia hybrydalna w ramach wystawy ZPAF „Gdzie jestemy” – Ma³a Galeria ZPAF,  Warszawa

·         2007 -  „Obraz pozoru” – Polygonum  - Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy

·         2007 -  „Jaka jeste” – Polygonum  - Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy

·         2008 – „Obraz pozoru” – fotografia hybrydalna w ramach wystawy ZPAF „Gdzie jestemy” – Ma³a Galeria ZPAF,  Warszawa

·         2008 - „Jaka jeste” – fotografia hybrydalna – Holland Gallery - Holandia

·         2008 – „Faktury” – fotografia na p³ótnie – Zde/arzenia Bydgoskie, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Galeria Krytyków POKAZ, Warszawa

·         2008 – „Obraz rzeczywisty” – w ramach Galerii Bezdomnej i wystawy pt. „EFEKT CZERWONYCH OCZU - Fotografia polska XXI wieku”, Centrum Sztuki Wspó³czesnej, Zamek Ujazdowski Warszawa

·         2008 – „Cia³otwórcze” – w ramach Galerii Bezdomnej i wystawy pt. „EFEKT CZERWONYCH OCZU - Fotografia polska XXI wieku”, Centrum Sztuki Wspó³czesnej, Zamek Ujazdowski Warszawa

     2008 – „Obraz pozoru” – fotografia hybrydalna w ramach wystawy ZPAF „Gdzie jestemy” – Ma³a Galeria ZPAF,  Warszawa

·         2008 – „Elektorat – narzździe dla polityka”  w ramach akcji „Prawa cz³owieka” -Patras, Grecja

·         2009  – „Elektorat – narzździe dla polityka”  w ramach akcji „Prawa cz³owieka” Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz

·         2009  – „Elektorat – narzździe dla polityka”  w ramach akcji „Prawa cz³owieka”, Owiźcim, Forum, Przybylskiego, Goldsteina oraz w Domu Ciszy; Owiźcim

·         2009 - "Jeden Pies" - "Kod europejski" - Wilno Europejsk± Stolic± Kultury, Litwa

·         2010 - "Jeden Pies" - Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz

·         2010 - Polygonum  - Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz

·         2010 - Don Kichot - Pa³ac w Ostromecku.

·         2011 - "Hallo" - Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz

·         2011 - "Kod Cywilizacyjny" - Centrum Artystyczne Eljazz

·         2013 - "Destylarnia" - Centrum Artystyczne Eljazz

·      2014 - "Dekonstrukcje" - Galeria Kantorek – Bydgoszcz

·      2015 – „Kod Cywilizacyjny” - Galeria Fotografii ZPAF - Toruń

·      2015 – Jazz Foto - Galeria Kantorek – Bydgoszcz

·      2015 – My - Galeria Kantorek – Bydgoszcz

 

 

 Prace w zbiorach:  

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

 

 Publikacje naukowe:   

WYKAZ PUBLIKACJI KSIӮKOWYCH Z ZAKRESU SZTUK WIZUALNYCH KINGI ELIASZ W LATACH 2006-2015

·    

  • ·      K. Eliasz , Polityk jako Don Juan. Obraz polityka na podstawie plakatów wyborczych w subiektywnym ujźciu fotografii dokumentalnej , [w:] „Don Juan w przemianach kultury” praca zborowa pod redakcj± Lidii Winiewskiej, Wydawnictwo uczelniane Wyæszej Szko³y Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s.87

·         K. Eliasz , Subiektywizm decyduj±cego momentu w fotografii migawkowej,- wstźp do katalogu pt: ¦wiat³oczu³e miasto. Bydgoszcz w oczach m³odych fotografików. Wydawnictwo Multigraf, Bydgoszcz 2008.

  • ·         K.Eliasz. Don Kichot w Bydgoszczy, [w:] „Don Kichot i inni - postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej" praca zborowa pod redakcj± Lidii Winiewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 321.

 

WYKAZ ARTYKU£ÓWI PUBLIKACJI INTERNETOWYCH Z ZAKRESU SZTUK WIZUALNYCH KINGI ELIASZ W LATACH 2006-2015

·         K. Eliasz, Drogi rozwoju w fotografii na pocz±tku XXI wieku, grudzień 2006 –www.apk.byd.pl 

·         K. Eliasz, Detal w ujźciu fotograficznym, „Regional Geographic”, kwiecień 2007

·         K. Eliasz, Medium fotograficzne a pejzaæ w ujźciu fotografii fotochemicznej – cz. 1, „Regional Geographic”, sierpień 2007

·         K. Eliasz, FOTOGRAFIA POLSKA PO 1989 ROKU - NA WOLNO¦CI ?, 2008.

·         K. Eliasz, Sztuka utrwalania cieni.  Malarsko¶ę i brak oparcia w rzeczywistoci w fotografii bezkamerowej. „Studia i analizy europejskie” (Nr 3 i 4),Wydawnictwo Naukowe WSG, 2009.

·      K.Eliasz,Kod Europejski – drogi rozwoju fotografii w odniesieniu do artyku³u z roku 1962, Urszuli Czartoryskiej, Fotografia w s³uæbie Merkurego, „Fotografia”, 2009, http://kingaeliasz.com.pl/kingaeliaszfotokodeuropejskiopis.html

·         K.Eliasz, Dekonstrukcje obrazu a ¶mierę autora, http://www.dobraintelektualne.com.pl/kw-2-1.html, 2013

·         K.Eliasz, W rytmie Chopina – zapis rytmu w fotografii bezkamerowej,  http://kingaeliasz.com.pl/kingaeliaszpublikacje.html,  2012

 

 

Przynaleæno¶ę do grup artystycznych:   

2000 – Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz

2006 – Zwi±zek Polskich Artystów Fotografików